ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 11 sierpnia 2000 r.

w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne.

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady przeprowadzania przez przedsiębiorstwa energetyczne, zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, kontroli układów pomiarowych, dotrzymywania zawartych umów i prawidłowości rozliczeń, a także wzory protokołów kontroli i upoważnień do przeprowadzania kontroli oraz wzór legitymacji.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o układach pomiarowych, należy przez to rozumieć gazomierze, liczniki energii elektrycznej lub ciepła albo inne przyrządy pomiarowe lub rozliczeniowo-pomiarowe wraz z układami połączeń między nimi, służące do pomiaru i rozliczeń zużycia paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła.

§ 3. Kontrola, o której mowa w § 1, ma na celu:

1) sprawdzenie prawidłowości eksploatacji i działania układów pomiarowych oraz rozliczeń zużycia paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości - wyjaśnienie przyczyn ich powstania,  
2) ustalenie, czy miało miejsce pobieranie paliw lub energii bez zawarcia umowy albo z częściowym lub całkowitym pominięciem układu pomiarowego,  
3) sprawdzenie dotrzymywania warunków zawartej umowy, w szczególności zgodności sposobu wykorzystywania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła z warunkami określonymi w umowie.  

§ 4. Przedsiębiorstwo energetyczne przeprowadza kontrolę z własnej inicjatywy lub na wniosek odbiorcy. Kontrolę na wniosek odbiorcy przedsiębiorstwo energetyczne przeprowadza w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 5. 1. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych, zwani dalej „kontrolującymi”, w zespole liczącym co najmniej dwie osoby.

2. Kontrolujący przeprowadzają kontrole na podstawie imiennego upoważnienia i legitymacji, wydanych przez właściwy organ przedsiębiorstwa energetycznego.  
3. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.  
4. Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.  
5. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do prowadzenia ewidencji przeprowadzonych kontroli i wydanych upoważnień oraz legitymacji.  

§ 6. Przedsiębiorstwo energetyczne, zlecając kontrolującym przeprowadzenie kontroli, ustala:

1) miejsce kontroli, ze wskazaniem odbiorcy,  
2) termin przeprowadzenia kontroli,  
3) osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli,  
4) szczegółowy zakres kontroli.  

§ 7. 1. Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy, obowiązujących u odbiorcy, w sposób nie zakłócający pracy.  

2. Kontrolę w lokalu mieszkalnym przeprowadza się w godzinach od 7°° do 20°°, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

§ 8. W ramach kontroli:

1) odbiorcy lub osoby przez nich upoważnione:  
a) zapewniają kontrolującym dostęp do urządzeń technicznych oraz wgląd do dokumentów i materiałów mających związek z przeprowadzaną kontrolą,  
b) udzielają kontrolującym niezbędnych wyjaśnień,  
2) kontrolujący mają prawo:  
a) wglądu do dokumentów i materiałów mających związek z przeprowadzaną kontrolą,  
b) przeprowadzania oględzin i prób układów pomiarowych,  
c) przeprowadzania niezbędnych przeglądów urządzeń, będących własnością przedsiębiorstwa energetycznego, wykonywania prac związanych z ich eksploatacją lub naprawą oraz badań i pomiarów.  

§ 9. Kontrola obejmuje w szczególności:

1) oględziny układów pomiarowych i ich zabezpieczeń przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zmianą wskazań,  
2) sprawdzenie prawidłowości wskazań poszczególnych układów pomiarowych,  
3) sprawdzenie właściwości metrologicznych układów pomiarowych,  
4) ocenę poprawności działania elementów układu pomiarowego,  
5) dokonanie badań i pomiarów w zakresie przedmiotu kontroli,  
6) przeprowadzanie niezbędnych prac związanych z eksploatacją lub naprawą układów pomiarowych należących do przedsiębiorstwa energetycznego,  
7) zebranie i zabezpieczenie materiałów dotyczących naruszenia przez odbiorcę warunków umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, w szczególności warunków eksploatacji układów pomiarowych.  

§ 10. Wejście na teren nieruchomości lub do pomieszczeń w celu przeprowadzenia kontroli oraz sama kontrola odbywa się w obecności odbiorcy bądź osób przez odbiorcę upoważnionych.

§ 11. Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego na podstawie wyników oględzin, zabezpieczonych urządzeń, instalacji lub ich części, materiałów, o których mowa w § 9, oraz pisemnych wyjaśnień.

§ 12. Kontrolujący informują odbiorcę bądź osobę przez odbiorcę upoważnioną o ustaleniach wskazujących na ujawnione w trakcie prowadzonej kontroli nieprawidłowości w eksploatacji układów pomiarowych i prowadzonych rozliczeniach.

§ 13. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół, w którym zamieszczają ustalenia dokonane w trakcie kontroli.  

2. Protokół kontroli, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje odbiorca bądź osoba przez odbiorcę upoważniona.  
3. Wzór protokołu kontroli, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.  

§ 14. 1. Odbiorcy albo osobie przez odbiorcę upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole.  

2. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.  
3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, kontrolujący jest obowiązany niezwłocznie dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w razie:  
1) stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - odpowiednio zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli,  
2) nieuwzględnienia zastrzeżeń - przedstawić odbiorcy lub osobie przez odbiorcę upoważnionej pisemne uzasadnienie swojego stanowiska.  
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, właściwy organ przedsiębiorstwa energetycznego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli wraz z zastrzeżeniami i stanowiskiem kontrolujących, informuje na piśmie odbiorcę albo osobę przez odbiorcę upoważnioną o zajętym stanowisku wobec nieuwzględnionych przez kontrolujących zastrzeżeń.  

§ 15. 1. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i odbiorca, a w razie jego nieobecności - osoba przez odbiorcę upoważniona.  

2. Odbiorca albo osoba przez odbiorcę upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.  
3. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożeniu wyjaśnienia kontrolujący czynią wzmiankę w protokole.  

§ 16. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w § 3, właściwy organ przedsiębiorstwa energetycznego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, zawiadamia na piśmie odbiorcę lub osobę przez odbiorcę upoważnioną o terminie i sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 17. Informacje uzyskane w trakcie przeprowadzonej kontroli nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody odbiorcy, u którego przeprowadzono kontrolę.

§ 18. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz wzorów protokołu kontroli i upoważnień do przeprowadzania kontroli (Dz. U. Nr 107, poz. 672).

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie(1) po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. (poz. 866)

Załącznik nr 1
 

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI*

.............................................
(pieczęć przedsiębiorstwa energetycznego)
.............................................
(data wystawienia)
.............................................
(termin kontroli)


Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr ......

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126,
z 1999 r. Nr 88, poz. 980 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz.
555) upoważnia się:
........................................... legitymacja nr ...............................
........................................... legitymacja nr ...............................
........................................... legitymacja nr ...............................
(imiona i nazwiska upoważnionych przedstawicieli przedsiębiorstwa energetycznego i cechy
dokumentu tożsamości)

do przeprowadzenia kontroli ...............................................................
...........................................................................................
(oznaczenie odbiorcy i miejsca kontroli)
Przedmiotem kontroli jest .................................................................
(oznaczenie celu i zakresu kontroli)
Upoważnienie jest ważne za okazaniem legitymacji.

...............................................
(podpis, stanowisko służbowe i numer telefonu
służbowego osoby wystawiającej upoważnienie)
* Wypełnić pismem maszynowym.

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI PRZEDSTAWICIELA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO

Strona przednia 
Strona odwrotna 
Legitymacja ma kolor jasnozielony i jest dwustronnie foliowana.  
Format legitymacji 6 × 12 cm.  
Strona przednia legitymacji zawiera:  
- wizerunek logo przedsiębiorstwa energetycznego na tle białym,  
- poniżej wstęga koloru żółto-czarnego,  
- napisy koloru czarnego.  
Strona odwrotna legitymacji zawiera:  
- napisy koloru czarnego,  
- zdjęcie, umieszczone w zaznaczonej ramce.  

Załącznik nr 3
 

(pieczęć przedsiębiorstwa energetycznego)

WZÓR PROTOKOŁU KONTROLI

Protokół kontroli nr .....

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz.
1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48,
poz. 555) w dniu .............................................. upoważnieni przedstawiciele
...........................................................................................
(oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego dokonującego kontroli)
...........................................................................................
(imiona i nazwiska kontrolujących)
na podstawie upoważnienia do kontroli nr ......... z dnia ....... przeprowadzili kontrolę u
...........................................................................................
(oznaczenie odbiorcy i miejsca kontroli)
Oprócz kontrolujących przy wykonywaniu kontroli obecni byli:
...........................................................................................
(osoby obecne przy kontroli
Kontrola miała na celu ....................................................................
(określenie zakresu i celu kontroli)
Kontrolę rozpoczęto o godz. ........................., a zakończono o godz. ...............
Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:
...........................................................................................
...........................................................................................
W wyniku kontroli kontrolujący podjęli następujące czynności:
...........................................................................................
...........................................................................................
Odbiorca .................................................. nie wnosi żadnych zastrzeżeń do
protokołu/wniósł następujące zastrzeżenia do protokołu[1]:

Na tym kontrolę zakończono

..........................

..........................

.......................... .....................................................
(podpisy kontrolujących) (podpis odbiorcy lub osoby przez niego upoważnionej)

_______________________
[1] Niepotrzebne skreślić.

PRZYPISY

(1) Data wejścia w   życie rozporządzenia: 30 września 2000 r.