biuletyn
informacji publicznej
   statystyki
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Płońsku Sp. z o. o.

   rejestr zmian

   komunikaty

   RODO

   www.bip.gov.pl

   www.pecplonsk.pl

Status prawny : Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa wynosi: 12.516.500,00 PLN

Przedmiot działania wg KRS:
  przeważający:
 • 30, 30, Z, - Produkcja, gromadzenie i dystrybucja pary wodnej oraz gorącej wody dla celów grzewczych, energetycznych i innych.

  pozostały:
 • 35, 11, - Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
 • 42, 21, - Budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • 33, 11, - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
 • 33, 12, - Naprawa i konserwacja maszyn,
 • 33, 14, - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
Organy podmiotu :
Zarząd jednoosobowy :
 1. Prezes Zarządu - Dariusz Marek Marczewski
Kompetencje członków Zarządu określa Kodeks Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza w składzie:
 1. Przewodniczący - Jerzy Żelichowski
 2. Członek - Jadwiga Wołek
 3. Członek - Rafał Jerzak
 4. Członek - Jarosław Boniakowski
 5. Członek - Dariusz Paczkowski
Kompetencje członków Rady Nadzorczej określa Kodeks Spółek Handlowych.

Struktura własnościowa podmiotu:

Własność 100% Skarbu Gminy Miasta Płońsk.

Spółka dysponuje majątkiem w kwocie 9.657.195.41 PLN netto w postaci budynków i budowli, maszyn i urządzeń oraz środków transportu.

NIP: 567-000-40-37, REGON: 130505268,
KRS: Nr 0000116390, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Skontaktuj się z nami :
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Płońsku Sp. z o. o.
09-100 Płońsk, ul. Przemysłowa 2
tel.:.(023) 662 33 88, 662 49 37

e-mail: kontakt@pecplonsk.pl
Ostatnia aktualizacja: czwartek 21 listopada 2023 r.

Biuletyn redaguje : Adam Milewski
e-mail: milewski@pecplonsk.pl