fundusze europejskie
fundusze NFOŚIGW
biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Taryfa dla ciepła

  1. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz proponują okres ich obowiązywania.
  2. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.
  3. Prezes URE zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami prawa.

Przedsiębiorstwo energetyczne opracowuje taryfę w sposób zapewniający:

  1. Pokrycie kosztów uzasadnionych w zakresie określonym w art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zwanej dalej "ustawą", oraz kosztów ponoszonych odpowiednio w zakresie określonym w art. 9a ust. 3 ustawy;
  2. Ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat;
  3. Eliminowanie subsydiowania skrośnego.
  4. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło


Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ws. zatwierdzenia taryfy dla ciepła PEC w Płońsku Sp. z o. o.

Taryfa dla ciepła 2020/21 r.