fundusze europejskie
fundusze NFOŚIGW
biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Deklaracja dostępności serwisu pecplonsk.pl


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pecplonsk.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PEC w Płońsku Sp. z o. o.

Data publikacji strony internetowej: 2011.10.15.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.04.05.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.04.23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością naszej strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Adam Milewski, adres e-mail: milewski@pecplonsk.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 698 639 658.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą informację sposród zawartości strony internetowej www.pecplonsk.pl chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnogo sposobu dostepu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizoważ żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin realizacji nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Podmiot publiczny może także zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku , gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostepności lub alternatywnego sposobu dostępności do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 2, 09-100 Płońsk.
Do głównego budynku siedziby Spółki, zarazem biura obsługi klienta prowadzi, począwszy od bramy wjazdowej od strony południowej droga wjazdowa i chodnik do budynku z wejściem od strony zachodniej.
W budynku służby ochrony ustytuowanej przy baramie wjazdowej znajduje się strażnik ochrony, który oprócz zadań związanych z ochroną obiektu ma za zadanie kontaktowanie osób wchodzących z biurem obsługi kienata, a w szczególnych wypadkach jeżeli zaistnieje taka potrzeba służy osobistą, fizyczną pomocą w dotarciu interesanta z niepełnosprawnością do komórki organizacyjnej Spółki.
Z myślą o niepełnosprawnym interesancie poruszającym się na wózku inwalidzkim, przed wejściem do obiektu biurowego Spółki zamontowano pochylnię za pomocą, której można dostać się do budynku na poziom parteru. Obiekt nie jest wyposażony w windę. Przed budynkiem w pobliżu pochylni zostało wyznaczone miejsce parkingowe przeznaczone do wyłącznego użytku osób z niepełnosprawnością.