Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Płońsku Sp. z o. o.
fundusze europejskie
fundusze NFOŚIGW
biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii
Fundusze europejskie banner

Cel projektu:

"Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Płońska – poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja niskiej emisji”

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020; Oś Priorytetowa I; Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

 • Planowany, całkowity koszt realizacji projektu to : 8.665.746,25 PLN
 • Uzyskana wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich to : 5.493.975,00 PLN
 • Opis projektu

  Projekt obejmuje modernizację systemu ciepłowniczego w Płońsku poprzez modernizację istniejących i budowę nowych węzłów cieplnych, wymianę istniejących sieci cieplnych kanałowych na preizolowane oraz budowę nowej sieci cieplnej i przyłączy w celu podłączenia nowych odbiorców.

  Projekt został podzielony na 7 zadań:

  Zadanie 1. Budowa nowych węzłów cieplnych, osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy - Rynek Miasta

  Zadanie 2. Budowa nowych węzłów cieplnych, osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy - ul. Ks. J. Popiełuszki - Warszawska

  Zadanie 3. Budowa nowych węzłów cieplnych, osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy - ul. Ks. J. Popiełuszki – Wyszogrodzka - Krzywa

  Zadanie 4. Budowa nowych węzłów cieplnych, osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy - ul. Wolności – Szkoła Podstawowa 1

  Zadanie 5. Budowa nowych węzłów cieplnych, osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy - ul. Wolności

  Zadanie 6. Budowa nowych węzłów cieplnych, osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy - w różnych częściach miasta

  Zadanie 7. Modernizacja istniejących węzłów cieplnych, osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy – ul. Wolności

  Korzyści z realizacji projektu

  W wyniku realizacji nastąpi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 17 565,8 GJ/rok, szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1 548,899 Mg/rok, szacowana redukcja emisji pyłów wyniesie 1 693,601 Mg/roki. Osiągnięte wskaźniki rezultatu wynikają głównie z likwidacji źródeł niskiej emisji. Ma to szczególne znaczenie na terenie miasta Płońsk, gdyż zgodnie z Roczną Oceną Jakości Powietrza w Województwie Mazowieckim (Raport za rok 2017) strefę Miasto Płońsk pod względem stężenia pyłów PM10 zaliczono do klasy C, czyli terenów gdzie stężenia pyłów PM10 przekraczają poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe. Finalizacja projektu w 2019 roku będzie stanowić wkład w realizacji wytyczonych dla wskaźników rezultatu bezpośredniego Działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na poziomie około: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych stanowi 1,13 % wartości docelowej, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej stanowi 1,22 % wartości docelowej. System ciepłowniczy Płońska w momencie zakończenia projektu będzie spełniał wymóg efektywnego systemu ciepłowniczego, o którym mowa w art. 2 pkt. 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE. Również w stanie istniejącym system ciepłowniczy jest efektywny energetycznie. Przewiduje się, że po realizacji niniejszej inwestycji produkcja energii cieplnej z biomasy będzie stanowiła około 82,4 % całkowitej produkcji energii cieplnej. Realizacja projektu wpisuje się w strategię działań, związanych z  ochroną środowiska, m.in. jest zgodna „Strategią Rozwoju Kraju 2020”, Pakietem Klimatyczno-Energetycznym UE „3x20” oraz z „Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Płońskiego, „Programem Ochrony Środowiska dla Miasta Płońsk, a także z „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Płońsk” W wyniku realizacji inwestycji nastąpi m.in. redukcja gazów cieplarnianych, poprawa stanu środowiska, zwiększy się udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu w Polsce, zwiększy się efektywność energetyczna systemu, zwiększy się stopień uniezależnienia od dostaw energii z importu, tym samym zwiększeniu ulegnie bezpieczeństwo energetyczne kraju.

  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania celem realizacji ww. projektu dostępne w zakładce przetargi/aktualne postępowania.

  Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących realizacji projektu.

  Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można zgłaszać:

  na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci