fundusze europejskie
fundusze NFOŚIGW
biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

 • "Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Płońska"
 • Zwieńczeniem wieloletniej działalności na niwie ochrony środowiska jest prowadzona od 2005 roku inwestycja pod nazwą Modernizacja Systemu Ciepłowniczego miasta Płońska polegająca na wymianie wszystkich tradycyjnych sieci na sieci w technologii rur preizolowanych, wymianie starych i wybudowanie nowych węzłów cieplnych jedno i dwufunkcyjnych, oraz budowie kotła opalanego biomasą współpracującego z turbogeneratorem.

  Najistotniejszym elementem przeprowadzonej modernizacji Centralnej Ciepłowni w Płońsku był montaż instalacji kotłowej na biomasę o mocy 10.2 MW w parze wysokoprężnej współpracującej z turbiną elektryczną o mocy 2.1 Mwe.

  Nowobudowany kocioł posiada specjalne rozwiązania techniczne ograniczające emisje ze spalania drewna. Dla eliminacji sadzy i tlenków węgla zastosowano długi czas pobytu spalin w kotle oraz precyzyjne sterowanie ilością powietrza do spalania (wskazania sondy lambda oraz regulacja obrotów wentylatorów podmuchu powietrza pierwotnego i wtórnego). Wdmuch powietrza wtórnego minimalizuje emisje tlenków węgla i ułatwia dopalenie lotnych i palnych składników spalin. Dla ograniczenia emisji tlenków azotu przewidziano częściową recyrkulację spalin. Emisje pyłów ogranicza się natomiast w odpylaczach ( multicyklon i odpylacz pulsacyjny ) zainstalowanych za kotłem. Podstawową zaletą zabudowy kotła na biomasę z punktu widzenia ochrony środowiska to możliwość demontażu wyeksploatowanych, nieekologicznych i niskosprawnych kotłów parowych opalanych miałem węglowym.

  W ramach przeprowadzonej inwestycji wymianie uległo ok. 8000 mb. tradycyjnych sieci na sieci w technologii rur preizolowanych oraz wybudowano 15 węzłów jednofunkcyjnych i 14 dwufunkcyjnych. Pozwoliło to na znaczne ograniczenie strat przesyłu i dystrybucji czynnika grzewczego a co za tym idzie zmniejszyło zapotrzebowanie wytwarzanego ze spalania paliw ciepła.

  Powyższe rozwiązania chroniące środowisko doprowadziły w efekcie do powstania Elektrociepłowni Płońsk produkującej czystą energię.

 • „Modernizacja systemu ciepłowniczego Płońska w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej”

 • Cel modernizacji:

  Modernizacja systemu ma na celu podniesienie sprawności wytwarzania energii cieplnej poprzez przebudowę wyeksploatowanego i przestarzałego konstrukcyjnie kotła WR-10 na kocioł WR-7EM w technologii ścian szczelnych z instalacją oczyszczania spalin, spełniającą wymagania standardów emisyjnych po 2016 r. Modernizacja instalacji oczyszczania spalin w oparciu o filtry workowe oraz instalacji odprowadzenia żużla z istniejącego kotła WRm-15. Celem jest dostosowanie kotła do standardów emisyjnych po 2016r Podłączenie nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę sieci cieplnej do osiedla Żołnierzy Wyklętych oraz zmniejszenia strat sieciowych poprzez wymianę sieci cieplnej na preizolowana przy ul Przemysłowej. Podniesienie efektywności wytwarzania energii elektrycznej z biomasy poprzez rozbudowę istniejącego zespołu kogeneracyjnego o turbinę małej mocy przeznaczoną do pracy w okresie letnim.

 • „Modernizacja systemu ciepłowniczego Płońska w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej - etap II Instalacja odsiarczana i odazotowania”

 • Cel modernizacji

  Modernizacja systemu oczyszczania spalin poprzez rozbudowę instalacji oczyszczania spalin w elektrociepłowni w celu dotrzymania standardów emisyjnych zawartych w Dyrektywie (UE) 2015/2193 z 25 listopada 2015 r w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Wymogi odnośnie standardów emisyjnych dla wprowadzania pyłów i gazów do powietrza wynoszą odpowiednio: pyły 30 mg/m3 oraz dwutlenek siarki 400 mg/m3.

  Ponadto wykonano instalację redukującą ilość emitowanych tlenków azotu do poziomu: - 400 mg/m3 przy 6% O2 dla kotła parowego opalanego biomasą OS-14.

  W wyniku tych działań PEC w Płońsku Sp. z o. o. spełnia Europejskie normy emisji, które w Polsce będą obowiązywały od 2025 r.

 • „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Płońska – poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja niskiej emisji"
 •       

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Płońsku w porozumieniu z władzami Miasta w celu ograniczenia tak zwanej niskiej emisji przeprowadziło rozbudowę sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków usytuowanych na terenie miasta Płońska. Realizacja budowy sieci cieplnych wraz z przyłączami i węzłami cieplnymi była możliwa dzięki uzyskaniu przez Spółkę środków zewnętrznych z Funduszu Spójności w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 oraz preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  Wskaźniki realizacji projektu


  • Wskaźniki produktu

   1 2 3 4 5
   Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość wskaźnika z końcowego wnioskuo płatność / umowy o dofinansowanie Stan obecny Uwagi
   Długość wybudowanej sieci km 5,37 5,37 bez zmian
   Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych szt. 100 100 bez zmian

  • Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

   1 2 3 4 5
   Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość wskaźnika z końcowego wnioskuo płatność / umowy o dofinansowanie Stan obecny Uwagi
   Spadek emisji pyłów Mg/rok 1,60 1,60 bez zmian
   Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony równoważnika CO2 1081,77 1081,77 bez zmian
   Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej GJ/rok 15237,20 15237,20 bez zmian