fundusze europejskie
fundusze NFOŚIGW
biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o. wychodząc na przeciw światowym trendom i ogólnej potrzebie zmniejszania emisji do powietrza szkodliwych substancji nieustannie prowadzi zakrojone na szeroką skalę inwestycje proekologiczne.

 • Instalacja kotłowa na biomasę o mocy 10.2 MW w parze wysokoprężnej

  • redukcja emisji zanieczyszczeń na skutek podwyższenia sprawności produkcji i gospodarki skojarzonej oraz zastąpienie miału węglowego biomasą
  • zredukowanie emisji wtórnego zapylenia od magazynowanego miału węglowego , którego zapas magazynowy ulegnie zmniejszeniu o ok.50 %
  • zmniejszenie wysokości emitowanego hałasu - w wyniku mniejszej ilości urządzeń emitujących hałas zlokalizowanych na zewnątrz budynku
  • redukcja odpadów stałych ( żużel i popiół ) o 51%.

  Efekt uzyskany z modernizacji

  Rodzaj zanieczyszczenia Stan przed modernizacją Stan po modernizacji Redukcja zanieczyszczeń
  Emisja zanieczyszczeń (Mg.rok) Mg/rok %
  SO2 226,29 81,91 144,38 63,80
  NOx 84,96 31,15 53,81 63,30
  Pył 197,00 45,89 151,11 76,70
  CO 154,16 124,38 29,78 19,30
  CO2 45 683,61 10 427,78 35 255,83 77,20
  BaP 0,138 0,019 0,136 98,60
  Sadza 6,28 1,47 4,81 76,50

 • Turbina elektryczna o mocy 2.1 Mwe. produkująca zieloną energię

 • Kocioł WR-7EM w technologii ścian szczelnych z instalacją oczyszczania spalin, spełniającą wymagania standardów emisyjnych po 2016 r.

 • Instalacja oczyszczania spalin w oparciu o filtry workowe oraz instalacji odprowadzenia żużla z istniejącego kotła WRm-15. Celem jest dostosowanie kotła do standardów emisyjnych po 2016r

 • Turbina elektryczna małej mocy przeznaczona do produkcji zielonej energii w okresie letnim.

 • Instalacja odsiarczana - dotrzymanie standardów emisyjnych zawartych w Dyrektywie (UE) 2015/2193 z 25 listopada 2015 r w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Wymogi odnośnie standardów emisyjnych dla wprowadzania pyłów i gazów do powietrza wynoszą odpowiednio: pyły 30 mg/m3 oraz dwutlenek siarki 400 mg/m3.

 • Instalacja odazotowania - redukująca ilość emitowanych tlenków azotu do poziomu: - 400 mg/m3 przy 6% O2 dla kotła parowego opalanego biomasą OS-14. Kocioł WR-7 także wyposażony został w układ recyrkulacji spalin redukujący emisję tlenków azotu.