Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Płońsku Sp. z o. o.
fundusze europejskie
fundusze NFOŚIGW
biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii
Fundusze NFOŚIGW banner

DOFINANSOWANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W FORMIE POŻYCZKI, PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ:

„Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Płońska-poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja niskiej emisji"

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 -2020, CELEM UZUPEŁNIENIA WKŁADU WŁASNEGO BENEFICJENTA.

Opis projektu

Projekt obejmuje modernizację systemu ciepłowniczego w Płońsku poprzez modernizację istniejących i budowę nowych węzłów cieplnych, wymianę istniejących sieci cieplnych kanałowych na preizolowane oraz budowę nowej sieci cieplnej i przyłączy w celu podłączenia nowych odbiorców.

Projekt został podzielony na 7 zadań:

Zadanie 1. Budowa nowych węzłów cieplnych, osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy - Rynek Miasta

Zadanie 2. Budowa nowych węzłów cieplnych, osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy - ul. Ks. J. Popiełuszki - Warszawska

Zadanie 3. Budowa nowych węzłów cieplnych, osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy - ul. Ks. J. Popiełuszki – Wyszogrodzka - Krzywa

Zadanie 4. Budowa nowych węzłów cieplnych, osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy - ul. Wolności – Szkoła Podstawowa 1

Zadanie 5. Budowa nowych węzłów cieplnych, osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy - ul. Wolności

Zadanie 6. Budowa nowych węzłów cieplnych, osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy - w różnych częściach miasta

Zadanie 7. Modernizacja istniejących węzłów cieplnych, osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy – ul. Wolności

Korzyści z realizacji projektu

W wyniku realizacji nastąpi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 17 565,8 GJ/rok, szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1 548,899 Mg/rok, szacowana redukcja emisji pyłów wyniesie 1 693,601 Mg/roki. Osiągnięte wskaźniki rezultatu wynikają głównie z likwidacji źródeł niskiej emisji. Ma to szczególne znaczenie na terenie miasta Płońsk, gdyż zgodnie z Roczną Oceną Jakości Powietrza w Województwie Mazowieckim (Raport za rok 2017) strefę Miasto Płońsk pod względem stężenia pyłów PM10 zaliczono do klasy C, czyli terenów gdzie stężenia pyłów PM10 przekraczają poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe. Finalizacja projektu w 2019 roku będzie stanowić wkład w realizacji wytyczonych dla wskaźników rezultatu bezpośredniego Działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na poziomie około: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych stanowi 1,13 % wartości docelowej, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej stanowi 1,22 % wartości docelowej. System ciepłowniczy Płońska w momencie zakończenia projektu będzie spełniał wymóg efektywnego systemu ciepłowniczego, o którym mowa w art. 2 pkt. 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE. Również w stanie istniejącym system ciepłowniczy jest efektywny energetycznie. Przewiduje się, że po realizacji niniejszej inwestycji produkcja energii cieplnej z biomasy będzie stanowiła około 82,4 % całkowitej produkcji energii cieplnej. Realizacja projektu wpisuje się w strategię działań, związanych z  ochroną środowiska, m.in. jest zgodna „Strategią Rozwoju Kraju 2020”, Pakietem Klimatyczno-Energetycznym UE „3x20” oraz z „Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Płońskiego, „Programem Ochrony Środowiska dla Miasta Płońsk, a także z „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Płońsk”. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi m.in. redukcja gazów cieplarnianych, poprawa stanu środowiska, zwiększy się udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu w Polsce, zwiększy się efektywność energetyczna systemu, zwiększy się stopień uniezależnienia od dostaw energii z importu, tym samym zwiększeniu ulegnie bezpieczeństwo energetyczne kraju.